Privacy- en Cookiebeleid

Deze website is eigendom van Adviesplatform BVBA
Adres: Koralenhoeve 4, 2160, Wommelgem
Telefoon: +32 3 361 17 43
E-mail: info@samenbeter.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0644. 728. 118
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Adviesplatform BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Adviesplatform BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Adviesplatform BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Adviesplatform BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Adviesplatform BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Adviesplatform BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Adviesplatform BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

Adviesplatform BVBA hecht belang aan uw privacy. Daarom geven we transparante informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder dat u uw persoonlijke gegevens moeten verstrekken. Toch is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Adviesplatform BVBA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerken persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor u ze hebt verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • We vragen en verwerken enkel en alleen de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • We zorgen ervoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • We geven geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • We zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, willen u hierop wijzen en deze respecteren.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Adviesplatform bvba verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • We verzamelen uw persoonlijke klantgegevens voor een snellere en gebruikersvriendelijke onlinebestelling van producten via sentensia.be, voor de levering en de opvolging van bestellingen
 • Als gegevens vragen we: persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Uw persoonlijke informatie kan gebruikt worden in het kader van eventuele marketingacties door Adviesplatform BVBA:
 • Het uitsturen van tevredenheidsonderzoeken,
 • het versturen van nieuwsbrieven waarop u zich inschrijft en waarvan u zich op elk moment kunt uitschrijven
 • het versturen van uitnodigingen, informatieve of commerciële mailings rond klantenaanbiedingen van Adviesplatform BVBA of productuitbreidingen voor uw website.

Als gebruiker kunt u zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct en andere marketingacties. Daartoe zal hij zich richten tot Adviesplatform BVBA, Koralenhoeve 4 2160 Wommelgem, info@wm.websitemonster.be

Adviesplatform BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de www.sentesia.com-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de www.websitemonster.be-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken- alleen als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, e-shop…);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het bij u thuis afleveren (of laten retourneren) van bestellingen
 • het bij u thuis laten installeren, aanpassen of herstellen van de Sentesia-systemen, producten en toebehoren

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder geven wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden door, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden als u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Adviesplatform bvba bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uw persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking

Uw recht omtrent uw gegevens

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 hebt u recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Adviesplatform BVBA, Koralenhoeve 4 2160 Wommelgem, info@wm.websitemonster.be, gratis de schriftelijke mededeling van uw persoonsgegevens verkrijgen. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Klachten

Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan hierover direct contact met ons op. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Adviesplatform BVBA kan zijn privacy statement wijzigen. Deze wijzigingen kondigen we op onze website aan. De laatste wijziging gebeurde op 03/05/2018

Oudere versies van ons privacy statement worden in ons archief opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Menu